وقتی تو نیستی
بن بست است
راه هیچکس
سیاه است


دل هیچکس
شور زارست

 کویر است 
حرف هیچکس

پس زندگی برای هیچکس
بن بست است
وقتی که نیستی .؟


پنج شنبه دوم 8 1387
X